စာအုပ်ဆိုင်တွင် ရရှိနိုင်သည့် စာအုပ်များ

Post Image

2021 Myanmar Laws

2021 Myanmar Laws စာအုပ်ကို ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၈၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Read More
Post Image

ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအက်ဥပဒေ (THE TRUSTS ACT)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မတီမှ ဘာသာပြန်စာအုပ်အမှတ် (၁၂) ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအက်ဥပဒေ (THE TRUSTS ACT) စာအုပ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါ သည်။ စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၈၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/...
Read More
Post Image

နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အမိန့်များ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သောအမိန့်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်း များမှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်တို့ကို စုစည်း၍ ဥပဒေရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အမိန့်များစာအုပ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါ...
Read More
Post Image

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ၊ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ တို့ကို စုစည်း၍ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဥပဒေများ စာအုပ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၁၅၀၀၀...
Read More
Post Image

2020 Myanmar Laws

2020 Myanmar Laws စာအုပ်ကို ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဠာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၁၂၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Read More
Post Image

ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၂)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၂) စာအုပ်ထုတ်ဝေရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဥပဒေပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တစ်ရပ်ဖြစ်စေရန်နှင့် ဥပဒေပညာစိတ်ဝင်စားသူများ လွယ်ကူစွာလေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြုစု၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ...
Read More
1 2 3 4 5