နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ၊ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ တို့ကို စုစည်း၍ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဥပဒေများ စာအုပ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။

စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၁၅၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။