ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန – Ministry of Legal Affairs

Publications
{"slidedots":"true","slidearrows":"true","slidespeed":"300","slideautoplay":"true","slideautoplayInterval":"3000","slidesColumn":"4","slidesScroll":"1","rtl":"false","infinite":"true","centermode":"false"}