ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန

၁။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ပါဌာနခွဲ (၃) ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အာဆီယံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ
(ခ) စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများဌာနခွဲ
(ဂ) အထွေထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာနခွဲ

၂။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အာဆီယံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) အောက်ဖော်ပြပါ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး များက ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံသည့်အခါ စိစစ်၍ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊

(၁) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအချင်းချင်း ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၃) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၄) နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး၊ နယ်ခြားဒေသစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၅) နှစ်နိုင်ငံ လေကြောင်းပျံသန်းရေး၊ ရေကြောင်းသွားလာရေး၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၆) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၇) မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၈) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက နည်းပညာ၊ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီ ပေးရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၉) ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက အထောက်အပံ့ပေးသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၁၀) နှစ်နိုင်ငံအကြား ချုပ်ဆိုမည့် ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အခြားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၁၁) စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် သဘောတူစာချုပ်များ၊ နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ၊ ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းများ၊ သဘောတူညီမှုမှတ်တမ်းများ၊ အထောက်အပံ့စီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် အခြားစာချုပ် စာ တမ်းများ၊
(၁၂) အထက်အပိုဒ် (၁)မှ (၁၁)အထိပါ စာချုပ်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့် စွက်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ရပ်စဲခြင်း ဆိုင် ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ။

(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများတွင် ပါဝင်ရန် သင့် မသင့် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရန် အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံထား၍ စိစစ်ခြင်း

(၁) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ၏ အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည့် စာချုပ်ဝင်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ စာချုပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာ၊ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်းနှင့် စာချုပ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများ၊
(၂) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊
(၃) စာချုပ်ကို ခြွင်းချက်ပြုခြင်း၊ အတည်ပြုပါဝင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း၊ စာချုပ်အပ်နှံခြင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနည်းလမ်းများ၊
(၄) စာချုပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများနှင့် စာချုပ်မှ နုတ်ထွက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများ၊
(၅) အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ။

(ဂ) စာချုပ်စာတမ်းများစိစစ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိကအချက်များကို အခြေခံထား၍ စိစစ်ခြင်း

(၁) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ၊
(၂) စာချုပ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေ များနှင့် ဆန့်ကျင်မှု ရှိ မရှိ၊
(၃) စာချုပ်တွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်အများပြည်သူတို့အတွက် အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းဖွယ်ရာ ရှိ မရှိ၊
(၄) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ နိုင်ငံတော်၏တည်ဆဲဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန်သော်လည်းကောင်း လိုအပ်ခြင်း ရှိ မရှိ၊
(၅) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာတာဝန်များ ရှိ မရှိ၊
(၆) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အပေါ် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ ရှိ မရှိ၊
(၇) နှစ်နိုင်ငံတန်းတူရည်တူရှိမှုအပေါ် အခြေခံထားခြင်း ရှိ မရှိ၊
(၈) နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဦးတည်ထားခြင်း ရှိ မရှိ၊
(၉) မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပေးအပ်မည့် ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီနှင့် အထောက်အပံ့များသည် အနှောင်အဖွဲ့များပါရှိခြင်း ရှိ မရှိ၊
(၁၀) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်တွင် အခြားတာဝန်များ တင်ရှိလာနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ၊
(၁၁) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုမီ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ရယူရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိ မရှိ၊

(ဃ) စာချုပ်စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီးစီးပါက အောက်ပါအချက်များကို ဖော်ပြ၍ ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း

(၁) နိုင်ငံတော်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့်အချက်များကို တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက သိရှိသတိမူနိုင်ရန် ထောက်ပြအကြံပြုခြင်း၊
(၂) ဥပဒေအကြောင်းအရ သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက ပြန်လည် စိစစ်သုံးသပ်သင့်သည့်အချက်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ နှင့် သတိပြုသင့်သည့်အချက်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြ၍ အကြံပြုခြင်း၊
(၃) ချုပ်ဆိုပြီးသော စာချုပ်မိတ္တူများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းထံ တောင်းခံပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း၊
(၄) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက ပေးပို့သော စာချုပ်မိတ္တူများကို ဥပဒေ ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ အကြံပြုချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှု ရှိ မရှိ၊ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုထားသည့်အချက်များ ပါ မပါ စိစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း။

(င) အောက်ဖော်ပြပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များက အကူအညီတောင်းခံသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး နှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က တာဝန်ပေးအပ်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် နိုင်ငံကာအစည်းအဝေးများ တက် ရောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားဆွေးနွေးခြင်း၊ စာတမ်းဖတ်ခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာ စိစစ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊
(၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ ရေးသားပြုစု ရာတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊
(၃) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာခုံရုံးများတွင် နိုင်ငံတော်က ဖြေရှင်းရန်တာဝန်ရှိသည့်ကိစ္စများ၌ အကြံ ဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) နိုင်ငံတော်က အတည်ပြုပါဝင်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအချင်းချင်းဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်၏တာဝန် ရှိမှုအရ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများက တာဝန်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည့် နိုင်ငံတော်အဆင့်အစီရင်ခံစာများတွင် ဥပဒေရှုထောင့်မှ ပါဝင်ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(၅) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုရန်အတွက် အကြိုညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ယင်းတို့၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် ဥပဒေအရာရှိတို့၏ အထူးတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသ ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပါဝင်အထောက်အကူပြုခြင်း။

၃။ စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက ဖိတ်ကြားလျှင် ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ အကြံပြု ဆွေးနွေးခြင်း၊
(ခ) အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်း(မူကြမ်း)များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံလာသည့်အခါ စိစစ်ပြီး ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း-

(၁) ဖက်စပ်စာချုပ်များ(Joint Venture Agreement)
(၂) ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း(Constitution)
(၃) မြေငှားစာချုပ်များ၊ အဆောက်အအုံငှားရမ်းသည့်စာချုပ်များ(Lease Agreement)
(၄) တည်ဆောက်၊ လုပ်ဆောင်၊ လွှဲပြောင်းသည့်စာချုပ်များ(Build, Operate and Transfer Contract)
(၅) ပြည်ပမှပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစာချုပ်များ (Supply Contract)
(၆) ငွေချေးစာချုပ်များ (Loan Agreement)
(၇) ရေနံ၊သဘာဝဓာတ်ငွေ့ နှင့်ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ် များ (Production Sharing Contract)
(၈) စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာချွန်လွှာများ၊ နားလည်မှုမှတ်တမ်းများ (Memorandum of Understarding)
(၉) ပြည်ပမှအတိုင်ပင်ခံငှားရမ်းရေးစာချုပ်များ (Consultancy Agreement)
(၁၀) ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးစာချုပ်များ (Sale Contract)
(၁၁) ဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်များ (Construction Agreement)
(၁၂) တင်ဒါခေါ်ယူရေးစာချုပ်များ (Tender Documents)
(၁၃) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ အစိုးရပါဝင်သည့် အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူ ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ (Sale of Share and Share Transfer Agreement)
(၁၄) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြားစာချုပ်စာတမ်းများ(Other Commercial Contracts)

(ဂ) အထက်ပါ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများကို ချုပ်ဆိုပြီးနောက် စာချုပ်ပါ စည်း ကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်သော ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေ အကြံဉာဏ် တောင်းခံပါက စိစစ်ပြီး ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ဃ) အရေးကြီးသော စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ချေးငွေစာချုပ်များ အပါအဝင် လိုအပ်သော စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ မရှိ စိစစ်ပြီး မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံ ချက် (Legal Opinion) ထုတ်ပေးခြင်း၊
(င) ယင်းစာချုပ်များကို အောက်အချက်များဖြင့် အခြေခံစိစစ်ခြင်း

(၁) “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေများ အပါအဝင် အခြားတည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ မရှိ၊
(၂) ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်) ၊ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ အပါအဝင် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ မရှိ
(၃) စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေများဖြစ်သော

(ကက)နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ
(ခခ) ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းအက်ဥပဒေ
(ဂဂ) စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ
(ဃဃ) မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ
(ငင) ပဋိညာဉ်အက်ဥပဒေ
(စစ) အစုစပ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေ
(ဆဆ)ကုန်စည်ရောင်းချခြင်းအက်ဥပဒေ
(ဇဇ) ၁၉၈၇ ခုနှစ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ
(ဈဈ) ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ
(ညည) မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ
(ဋဋ) သစ်တောဥပဒေ
(ဌဌ) မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ
(ဍဍ) မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေ
(ဎဎ) စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အထူးဥပဒေများနှင့် အခြားမြေယာဥပဒေများ။

(၄) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများက ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိ မရှိ၊
(၅) စာချုပ်ပါအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများ၊ စာချုပ်ကိုလွှမ်းမိုးသည့် ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစနစ်နှင့်ကိုက်ညီခြင်း ရှိ မရှိ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် လက်ခံ သင့် မသင့်၊
(၆) တရားမျှတမှုမရှိသည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့် မလျော်ကန်သောသတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်ခြင်း ရှိ မရှိ၊
(၇) စာချုပ်ပါတစ်ရပ်တွင် ပါရှိမြဲဖြစ်သော အောက်ပါဥပဒေရေးရာစာပိုဒ်များ ပါရှိခြင်း ရှိ မရှိ

(က) စာချုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေ (Governing Law)
(ခ) အငြင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းခြင်း (Settlement of Disputes) သို့မဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း (Arbitration)
(ဂ) မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ် (Force Majeure)
(ဃ) စာချုပ်စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ (Effective Date)
(င) စာချုပ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း (Amendment ၊ Modification)
(စ) စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း (Termination)
(ဆ) စာချုပ်သက်တမ်းနှင့်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း(Term of Contract and Extension of Contract Term)
(ဇ) စာချုပ်အား ပြန်လည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း (Renegotiation of Contract)
(ဈ) အာမခံခြင်းနှင့် ကိုယ်စားပြုခြင်း (Warranty and Representation)

(၈) ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စရပ်များတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ရောင်းချရေး စည်းကမ်းချက်များ (Incoterms)များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ
(၉) မြေနှင့်အဆောက်အအုံငှားရမ်းသည့် စာချုပ်ဖြစ်ပါက အထက်ပါ ဥပဒေရေးရာ စာပိုဒ်များအပြင် အောက်ပါအချက်များ ပါရှိခြင်း ရှိ မရှိ

(က) ငှားရမ်းသက်တမ်းနှင့် ငှားရမ်းသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း (Term of Lease and Extension of Lease Term)
(ခ) မြေနှင့်အဆောက်အဦသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်း (Re-entry into Leased Property)
(ဂ) မြေနှင့်အဆောက်အဦကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်း (Retransfer of Land and Leased Property)

(၁၀) နိုင်ငံတော်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက် ရယူရန် လိုအပ်သည့်စာချုပ်ဖြစ်ပါက အောက်ပါအချက်များပါရှိခြင်း ရှိ မရှိ

(က) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (Environmental Impact Assessment-EIA)
( ခ ) လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း(Social Impact Assessment- SIA)
( ဂ) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း(Health Impact Assessment -HIA)
(ဃ) ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (Cultural Heritage Impact Assessment-CHIA)
( င) လူမှုစီးပွားတာဝန်ယူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(Corporate Social Responsibility- CSR)
(စ) အထက်ပါအချက်များကို အခြေခံစိစစ်ပြီးနောက် အောက်ပါအချက်များဖြင့် ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း

(၁) စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူပြည်သားများ၏ အကျိုး စီးပွားကို ထိခိုက်နိုင်မှုရှိ မရှိနှင့် စာချုပ်ဝင်များအကြား သာတူညီမျှမှု ရှိ မရှိ တို့ကို စိစစ်ထောက်ပြအကြံပြုခြင်း၊
(၂) နိုင်ငံတော်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သော ကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းကမ်း ချက် ပါဝင်ပါက ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း ထောက်ပြအကြံပြုခြင်း၊
(၃) နိုင်ငံတော်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့်အချက်များကို တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက သိရှိသတိမူနိုင်ရန် ထောက်ပြအကြံပြုခြင်း၊
(၄) ဥပဒေကြောင်းအရ သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက ပြန်လည် စိစစ်သုံးသပ်သင့်သည့်အချက်များ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ၊ သတိပြုသင့်သည့်အချက်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြ၍ အကြံပြုခြင်း၊
(၅) စာချုပ်ပါ နည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ညှိနှိုင်း‌ဆောင်ရွက်ရန် ထောက်ပြအကြံပြုခြင်း၊
(၆) နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိခိုက် မှု ဆန်းစစ်ခြင်း၊ လူမှုစီးပွားရေးတာဝန်ယူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ တို့နှင့်အညီ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင် လေ့လာဆန်းစစ်မှု အသီးသီး တင်ပြပြီး ဆောင်ရွက်စေရန် ထောက်ပြအကြံပြုခြင်း၊
(၇) စာချုပ်အရ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရယူရမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အဆောက် အအုံ များ သည်သက်ဆိုင်ရာဌာနက လွှဲပြောင်းရယူချိန်၌ ဆက်လက်၍ ရေရှည် အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်သည့် အနေအထား ဖြစ်စေရန်နှင့် ကောင်းမွန်သည့် အနေအထား မဖြစ်ခဲ့ပါက ကောင်းမွန်သည့်အနေအထားဖြစ်စေရန် ထောက်ပြ အကြံပြုခြင်း၊
(၈) ချုပ်ဆိုပြီးသော စာချုပ်မိတ္တူများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းထံမှ တောင်းခံပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း၊
(၉) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းကပေးပို့သော စာချုပ်မိတ္တူများကို ဥပဒေ ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ အကြံပြုချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှု ရှိ မရှိ၊ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုထားသည့်အချက်များ ပါ မပါ စိစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း၊

(ဆ) စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများကို စိစစ်ပေးရာတွင် ဌာနနှင့်ကုမ္ပဏီတို့အကြား နှစ်ဖက် အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းထားသော စာချုပ်(မူကြမ်း) (Final Draft) ကို စိစစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာနအသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၊ လိုအပ်သောဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးရခြင်း၊ ဌာန၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်နိုင်မှု ရှိ မရှိ၊ စာချုပ်တွင်ပါဝင်သော အချက်အလက် များသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်ဝင်များအကြား သာတူညီမှုရှိ မရှိ၊ တရားမျှတမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ပေးရခြင်း။

၄။ အထွေထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ် ၁၂(ဂ)၊ နည်းဥပဒေ ၅၃၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ တရားစွဲမတင်မီ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိသော ကိစ္စရပ်များကို စိစစ်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ ၅၃(က)နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့က ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံသော ကိစ္စရပ် များကို စိစစ်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ ၅၃(ခ)အရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်ရုံးက လမ်းညွှန်မှုတောင်းခံသော ကိစ္စရပ်များကို စိစစ်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း။
(ဃ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (ဎ) အရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် အထွေထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ရုံးက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အချိန်မီပေးပို့တင်ပြစေရေး၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြင်ဆင် စေရးအတွက် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ကြီးကြပ်ခြင်း။