ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန

၁။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ပါဌာနခွဲ (၃) ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အာဆီယံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ
(ခ) စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများဌာနခွဲ
(ဂ) အထွေထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာနခွဲ

၂။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အာဆီယံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) အောက်ဖော်ပြပါ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး များက ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံသည့်အခါ စိစစ်၍ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊

(၁) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအချင်းချင်း ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၃) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၄) နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး၊ နယ်ခြားဒေသစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၅) နှစ်နိုင်ငံ လေကြောင်းပျံသန်းရေး၊ ရေကြောင်းသွားလာရေး၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၆) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၇) မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၈) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက နည်းပညာ၊ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီ ပေးရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၉) ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက အထောက်အပံ့ပေးသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၁၀) နှစ်နိုင်ငံအကြား ချုပ်ဆိုမည့် ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အခြားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၁၁) စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် သဘောတူစာချုပ်များ၊ နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ၊ ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းများ၊ သဘောတူညီမှုမှတ်တမ်းများ၊ အထောက်အပံ့စီမံကိန်းနှင့်ဆိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် အခြားစာချုပ် စာ တမ်းများ၊
(၁၂) အထက်အပိုဒ် (၁)မှ (၁၁)အထိပါ စာချုပ်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့် စွက်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ရပ်စဲခြင်း ဆိုင် ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ။

(ခ) အောက်ဖော်ပြပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များက အကူအညီတောင်းခံသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က တာဝန်ပေးအပ်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် နိုင်ငံကာအစည်းအဝေးများ တက် ရောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားဆွေးနွေးခြင်း၊ စာတမ်းဖတ်ခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာ စိစစ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊
(၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ ရေးသားပြုစု ရာတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊
(၃) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာခုံရုံးများတွင် နိုင်ငံတော်က ဖြေရှင်းရန်တာဝန်ရှိသည့်ကိစ္စများ၌ အကြံ ဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) နိုင်ငံတော်က အတည်ပြုပါဝင်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအချင်းချင်းဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်၏တာဝန် ရှိမှုအရ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများက တာဝန်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည့် နိုင်ငံတော်အဆင့်အစီရင်ခံစာများတွင် ဥပဒေရှုထောင့်မှ ပါဝင်ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(၅) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုရန်အတွက် အကြိုညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ယင်းတို့၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် ဥပဒေအရာရှိတို့၏ အထူးတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသ ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပါဝင်အထောက်အကူပြုခြင်း။

၃။ စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက ဖိတ်ကြားလျှင် ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ အကြံပြု ဆွေးနွေးခြင်း၊
(ခ) အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်း(မူကြမ်း)များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံလာသည့်အခါ စိစစ်ပြီး ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း-

(၁) ဖက်စပ်စာချုပ်များ(Joint Venture Agreement)
(၂) ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း(Constitution)
(၃) မြေငှားစာချုပ်များ၊ အဆောက်အအုံငှားရမ်းသည့်စာချုပ်များ(Lease Agreement)
(၄) တည်ဆောက်၊ လုပ်ဆောင်၊ လွှဲပြောင်းသည့်စာချုပ်များ(Build, Operate and Transfer Contract)
(၅) ပြည်ပမှပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစာချုပ်များ (Supply Contract)
(၆) ငွေချေးစာချုပ်များ (Loan Agreement)
(၇) ရေနံ၊သဘာဝဓာတ်ငွေ့ နှင့်ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ် များ (Production Sharing Contract)
(၈) စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာချွန်လွှာများ၊ နားလည်မှုမှတ်တမ်းများ (Memorandum of Understarding)
(၉) ပြည်ပမှအတိုင်ပင်ခံငှားရမ်းရေးစာချုပ်များ (Consultancy Agreement)
(၁၀) ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးစာချုပ်များ (Sale Contract)
(၁၁) ဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်များ (Construction Agreement)
(၁၂) တင်ဒါခေါ်ယူရေးစာချုပ်များ (Tender Documents)
(၁၃) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ အစိုးရပါဝင်သည့် အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူ ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ (Sale of Share and Share Transfer Agreement)
(၁၄) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြားစာချုပ်စာတမ်းများ(Other Commercial Contracts)

(ဂ) အထက်ပါ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများကို ချုပ်ဆိုပြီးနောက် စာချုပ်ပါ စည်း ကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်သော ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေ အကြံဉာဏ် တောင်းခံပါက စိစစ်ပြီး ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ဃ) အရေးကြီးသော စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ချေးငွေစာချုပ်များ အပါအဝင် လိုအပ်သော စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ မရှိ စိစစ်ပြီး မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံ ချက် (Legal Opinion) ထုတ်ပေးခြင်း၊
(င) စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများကို စိစစ်ပေးရာတွင် ဌာနနှင့်ကုမ္ပဏီတို့အကြား နှစ်ဖက် အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းထားသော စာချုပ်(မူကြမ်း) (Final Draft) ကို စိစစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာနအသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၊ လိုအပ်သောဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးရခြင်း၊ ဌာန၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်နိုင်မှု ရှိ မရှိ၊ စာချုပ်တွင်ပါဝင်သော အချက်အလက် များသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်ဝင်များအကြား သာတူညီမှုရှိ မရှိ၊ တရားမျှတမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ပေးရခြင်း။

၄။ အထွေထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ် ၁၂(ဂ)၊ နည်းဥပဒေ ၅၃၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ တရားစွဲမတင်မီ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိသော ကိစ္စရပ်များကို စိစစ်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ ၅၃(က)နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့က ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံသော ကိစ္စရပ် များကို စိစစ်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ ၅၃(ခ)အရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်ရုံးက လမ်းညွှန်မှုတောင်းခံသော ကိစ္စရပ်များကို စိစစ်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း။
(ဃ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (ဎ) အရ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် အထွေထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ရုံးက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အချိန်မီပေးပို့တင်ပြစေရေး၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြင်ဆင် စေရးအတွက် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ကြီးကြပ်ခြင်း။