ဝန်ကြီးရုံး

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၉/၂၀၂၂) ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က) ဝန်ကြီးရုံး
(ခ) ဥပဒေမူကြမ်းစိစစ်ရေးဦးစီးဌာန
(ဂ) ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန
(ဃ) တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဦးစီးဌာန
(င) ဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

၁။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ဝန်ကြီးရုံးကို အောက်ပါဌာနခွဲ (၇) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်-

(က) ဦးစီးရုံး
(ခ) အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

(၁) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနစိတ်
(၂) စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ရေးဌာနစိတ်

(ဂ) မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ
(ဃ) စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
(င) ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ
(စ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် ပြင်ပပုဂ္ဂလိကတင်ပြစာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးဌာနစိတ်
(ဆ) e-Government ဌာနခွဲ

၂။ ဦးစီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဌာန၊ ဌာနခွဲတာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင် ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ မှတ်တမ်းများကို ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဃ) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က တာဝန်ပေးအပ်သော ဝန်ထမ်း ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပသို့ သင်တန်းသားများ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီး ဌာနအစီအစဉ်ဖြင့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၊ ပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်စေလွှတ်ရန်ကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများအပါအဝင် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်း၊ အတည်ပြုခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအရေးယူခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) ဦးစီးဌာနများနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဇ) ကျွမ်းကျင်သူများခန့်ထားခြင်း၊
(ဈ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည) ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန် ထောက်ခံတင်ပြ ခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဆု ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဋ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ လစဉ်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းချုပ်များ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊
(ဌ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး၊ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိစ္စရပ်များ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဍ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊ အမှုထမ်းဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း၊ အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းဇယားများ  ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဎ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ အမှုတွဲခန်းများကို စနစ်တကျ စီမံထားရှိစေခြင်း၊
(ဏ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(တ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ရုံးဝန်ထမ်း များ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် လူမှုရေးကိစ္စများ၊ ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ထ) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(ကက) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သီးခြားအကဲဖြတ်မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊
( ခ ခ ) သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက် နိုင်မှု ရှိ/မရှိ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း။
( ဂ ဂ ) လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ အပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊
(ဃဃ) ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသင့်သည့် သင်တန်းအမျိုးအစား၊ သင်တန်း တက်ရောက်ရန် လိုအပ်သည့်ရာထူးအဆင့်နှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သင်တန်းများ စေလွှတ်နိုင်ရန် သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊
( င င ) ဝန်ထမ်းများ၏ လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာ၍ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အခြေအနေ တို့ကို တင်ပြခြင်း၊
( စ စ ) အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂) စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ရေးဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(ကက) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်းစနစ်အရ စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ခ ခ ) ဦးစီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြခြင်း၊
( ဂ ဂ ) မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာများတင်ပြခြင်း၊
(ဃဃ) အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်မှုအရည်အချင်းများ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးမြောက်မှု အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုတေသနစစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်း၊
( င င ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့သော အရာထမ်း/ အမှုထမ်းများ၏ အရည်အချင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကဲဖြတ်သုံးသပ် တင်ပြခြင်း၊
( စ စ ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာများ တင်ပြခြင်း၊
(ဆဆ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနအသီးသီးက အသစ်စတင်မည့် စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လေ့လာမှုပြု၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
( ဇ ဇ ) အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။ မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဌာနအသီးသီးက တင်ပြသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတင်ပြချက် များကို မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
(ဂ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတို့အကြား သဘောတူထားသည့် စာချုပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့က မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများ ဖြေကြားခြင်း၊ ကတိကဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးအရအဖွဲ့အစည်းများက ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံခြင်းအပေါ် သဘောထားပြန်ကြားခြင်းတို့တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(င) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊
(စ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒနှင့် ဌာနအလိုက်ဆောင်ရွက်ချက်များကို လေ့လာစိစစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း၊
(ဆ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဌာနအသီးသီး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊
(ဇ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပ‌ဒေချုပ်ရုံးများကို ပုံမှန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အခါအားလျော်စွာ အထူးစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှောင်တခင်စစ်ဆေးခြင်း၊
(ဈ) စာရင်းရုံးက စစ်ဆေးပြီး ပေးပို့လာသည့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း၊
(ည) သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးခြင်း၊
(ဋ) ဥပဒေရုံးများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းအရ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ နှစ်ရှည်၊ နှစ်တို၊ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံခြင်းတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဌာနများ၏ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းများကို စုစည်းပြုစုခြင်း၊
(ဃ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အသုံးပြု၍ စုစည်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(င) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ရုံးများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် မြေနေရာရှာဖွေခြင်း၊ အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း၊
(စ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ဥပဒေရုံးများအတွက် ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
(ဆ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ဥပဒေရုံးများတွင် အသုံးပြုရန် မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဇ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် မော်တော်ယာဉ် ကြို/ပို့လုပ်ငန်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ)ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ရုံးပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၆။ ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးစာရင်းများကို လစဉ်စိစစ်ရာတွင် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ ရငွေ၊ သုံးငွေ သုံးစွဲမှုမှန်ကန်ရေးအတွက် လေ့လာပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း
(ဂ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်လုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၇။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ဆက်သွယ်ရာတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊
(ဃ) နိုင်ငံတကာသတင်းအချက်အလက်များ ရယူစုဆောင်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(င) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မမှန်မကန်သတင်းဖြန့်ဝေမှုကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် ပြင်ပပုဂ္ဂလိကတင်ပြစာများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(ကက) ပုဂ္ဂလိကတင်ပြစာများကို လက်ခံစိစစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဦးစီးဌာနသို့ လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း၊
( ခ ခ ) ပုဂ္ဂလိက တင်ပြစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဂ ဂ ) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(ဃဃ) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်း များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( င င ) အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။

၈။ e-Government ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ e-government ဌာနခွဲနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(ခ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းများ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆပ်ကော်မတီဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ e-Government စနစ်နှင့် Cyber လုံခြုံရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် CIO အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) e-Government နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခြင်း၊
(စ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ e-Government စနစ် လုံခြုံရေးနှင့် ဌာနအတွင်းကွန်ရက် လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ e-Government နှင့်ပတ်သက်သည့် လိုအပ်သော Network, Hardware, Software ပစ္စည်းစာရင်းများကို ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲပြုစုပေးပို့ခြင်း၊
(ဇ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများတို့ ပူးပေါင်း၍ ရုံး၏ IT ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် System Development အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်‌ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည) နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး/ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့က ညွှန်ကြားသည့် e-Government နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။