ဝန်ကြီးရုံး

    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးအဖွဲ့ကို အောက်ပါဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည် – –

 (က) အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၊

             (၁)လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနစိတ်

 (ခ) မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊

             (၁)ဥပဒေသုတေသနဌာနစိတ်

 (ဂ) စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၊

 (ဃ) ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၊

            (၁)စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ရေးဌာနစိတ်

 (င) ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၊

          (၁)တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဌာနစိတ် နှင့်

               ပြင်ပပုဂ္ဂလိကတင်ပြစာများစိစစ်   ဆောင်ရွက်ရေးဌာနစိတ်

 (စ) ဦးစီးရုံး။

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး ရုံးအဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က တာဝန်ပေးအပ်သော ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စ များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ပြည်တွင်း ပြည်ပသို့ သင်တန်းသားများ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး အစီအစဉ်ဖြင့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)  ပြည်တွင်း ပြည်ပနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၊ ပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်စေလွှတ်ရန် ကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

             လူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(၁) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သည့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သီးခြားအကဲဖြတ်မှတ်တမ်း ပြုစုခြင်း၊
(၂) သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ရှိ မရှိ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊
(၃) လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အား ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ အပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊
(၄) ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသင့်သည့် သင်တန်းအမျိုးအစား၊ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် လိုအပ်သည့်ရာထူးအဆင့်နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းများ စေလွှတ်နိုင်ရန် သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊
(၅) ဝန်ထမ်းများ၏ လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ် လေ့လာ၍ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်အခြေအနေတို့ကို တင်ပြခြင်း၊
(၆) အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ  ဌာနအသီးသီးက တင်ပြသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များကို မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ  စိစစ်ခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ်  ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတို့အကြား သဘောတူထားသည့် စာချုပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)    ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့က မေးမြန်းသည့်မေးခွန်းများ ဖြေကြားခြင်း၊ ကတိကဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ဥပဒေအကြံဉာဏ် တောင်းခံခြင်းအပေါ် သဘောထားပြန်ကြားခြင်းတို့တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(င)    ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊
(စ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ မူဝါဒနှင့် ဌာနအလိုက် ဆောင်ရွက်ချက်များကို လေ့လာ စိစစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း။

             ဥပဒေသုတေသနဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(၁)     ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ်တို့ပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊လုပ်ငန်း ကော်မတီအစည်းအဝေးများ အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ ရယူစုဆောင်းပေးခြင်း၊

(၂)      ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေသုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲ များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊

(၃)     ဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သုတေသနပြုသူများ၊ ပညာရှင်များ၊ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း၊

(၄)     ဥပဒေသုတေသနအဖွဲ့က တင်ပြလာသည့် သုတေသနပြုလုပ်မည့် အကြောင်းအရာ များအပေါ် သုတေသနကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ ထံတင်ပြခြင်း၊

(၅)     အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ နှစ်ရှည်၊ နှစ်တို၊ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံခြင်းတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဌာနများ၏ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းများကို စုစည်း ပြုစုခြင်း၊
(ဃ)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အသုံးပြု၍ စုစည်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(င)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်  ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ချိတ်ဆက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)  ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက သုတေသန လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(ဇ) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများကို သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အသုံးပြု၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး စာရင်းများကို လစဉ်စိစစ်ရာတွင် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ ရငွေ၊ သုံးငွေ သုံးစွဲမှုမှန်ကန်ရေးအတွက် လေ့လာပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

          စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ရေးဌာနဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(၁)     ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်းစနစ်အရ စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂)      ဦးစီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြခြင်း၊

(၃)     မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြခြင်း၊

(၄)     အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်မှုအရည်အချင်းများ၊ လုပ်ငန်းတာဝန် ပြီးမြောက်မှုအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍သုတေသနစစ်တမ်းများ ကောက်ယူခြင်း နှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်း၊

(၅)     ပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့သော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ အရည်အချင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကဲဖြတ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊

(၆)     ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကဲဖြတ် အစီရင်ခံစာများ တင်ပြခြင်း၊

(၇)     ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနအသီးသီးက အသစ်စတင်မည့် စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လေ့လာမှုပြု၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊

(၈)     အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းတို့ ဆက်သွယ်ရာတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ဆက်သွယ်ရာတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်တွင်း ပြည်ပ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊
(ဃ)    နိုင်ငံတကာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူစုဆောင်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(င)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မမှန်မကန်သတင်းဖြန့်ဝေမှုကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

      တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဌာနစိတ်နှင့် ပြင်ပပုဂ္ဂလိက တိုင်စာကြားစာများစိစစ်ရေးဌာနဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(၁)     ပုဂ္ဂလိကတင်ပြစာများကို လက်ခံစိစစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဦးစီးဌာနသို့လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း၊

(၂)      ပုဂ္ဂိလကတင်ပြစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊

(၃)     တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)     တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)     အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဦးစီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဌာန၊ ဌာနခွဲတာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ မှတ်တမ်းများကို ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဃ)   တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။