ဖွဲ့စည်းပုံ

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို အောက်ပါရုံးအဖွဲ့နှင့် ဦးစီးဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည် –

      (က) ဝန်ကြီးရုံး

      (ခ) ဌာနများ –

           (၁) ဥပဒေများမူကြမ်းစိစစ်ရေးဦးစီးဌာန

           (၂) ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန

           (၃) တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဦးစီးဌာန

           (၄) ဥပဒေအသိပညာပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးကို အောက်ပါရုံးအဖွဲ့၊ ဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်-

  (က)    ရုံးအဖွဲ့၊

  (ခ)     ဥပဒေများစိစစ်အကြံပြုရေးဌာန၊

  (ဂ)     အထွေအထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာန၊

  (ဃ)    တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်ဌာန၊

  (င)     စီမံရေးရာဌာန။

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့၏ကြီးကြပ်မှု အောက်တွင် အောက်ပါဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်-

  (က)    သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း

  (၁)     ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု မရှိလျှင်

  (ကက) ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

  ( ခ ခ ) မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

  (၂)     ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ရှိလျှင်

  (ကက) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၌

  –         ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ဥပဒေရုံး၊

  –         ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

  –         မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

  ( ခ ခ ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၌

  –         ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဥပဒေရုံး၊

  –         မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

  ( ဂ ဂ ) ကျန်ဒေသများ၌

  –         ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

  –         မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

  (ခ)     ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၌

  (၁)     ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

  (၂)     မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

  (ဂ)     ဥပဒေအရတည်ထောင်ထားသော အခြားဥပဒေရုံးများ။