ခေတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌနှင့် လက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ

မှတ်ချက်

မှ

အထိ

၁။ ဦးချန်ထွန်း

၁၉၄၈

၃၀-၆-၅၃

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၂။ ဦးချွန်ဖောင်း(ခ)ဦးအုန်းခင်

၁-၇-၅၃

၃၁-၁၀-၅၃

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၃။ ဦးချန်ထွန်းအောင်

၁-၁၁-၅၃

၃၁-၁၂-၅၃

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၄။ ဦးချန်ထွန်း

၁-၁-၅၄

၁-၁၀-၅၄

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၅။ ဦးချန်ထွန်းအောင်

၂-၁၀-၅၄

၁၆-၃-၅၅

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၆။ ဦးချွန်ဖောင်း(ခ)ဦးအုန်းခင်

၁၇-၃-၅၅

၂၈-၂-၅၇

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၇။ ဒေါက်တာဘဟန်

၁-၃-၅၇

၂၈-၁၀-၅၈

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၈။ ဦးဘစိန်

၂၉-၁၀-၅၈

၄-၄-၆၀

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၉။ ဦးရန်အောင်

၅-၄-၆၀

၂၁-၃-၆၁

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၁၀။ ဦးဘဆွေ

၁-၄-၆၁

၇-၃-၆၂

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၁၁။ ဦးဘစိန်

၈-၃-၆၂

၂၅-၉-၇၁

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၁၂။ ပါမောက္ခဦးလှအောင်

၂၅-၉-၇၁

၄-၃-၇၄

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၁၃။ ဦးမောင်မောင်ကျော်ဝင်း

၄-၃-၇၄

၈-၁၁-၈၁

ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ

၁၄။ ဦးမြင့်မောင်

၉-၁၁-၈၁

၂၆-၇-၈၈

ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ

၁၅။ ဒေါက်တာမောင်မောင်

၂၇-၇-၈၈

၁၉-၈-၈၈

ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ

၁၆။ ဦးသောင်းတင်

၁၉-၈-၈၈

၁၈-၉-၈၈

ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ

၁၇။ ဦးသာထွန်း

၂၇-၉-၈၈

၉-၅-၂၀၀၃

ရှေ့နေချုပ်

၁၈။ ဦးအေးမောင်

၂၂-၇-၂၀၀၃

၃၀-၃-၂၀၁၁

ရှေ့နေချုပ်

၁၉။ ဒေါက်တာထွန်းရှင်

၃၀-၃-၂၀၁၁

၃၀-၃-၂၀၁၆

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

၂၀။ ဦးထွန်းထွန်းဦး

၅-၄-၂၀၁၆

၁-၂-၂၀၂၁

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

၂၁။ ဒေါက်တာသီတာဦး

၂-၂-၂၀၂၁

၃၀-၈-၂၀၂၁

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

၂၂။ ဒေါက်တာသီတာဦး

၃၁-၈-၂၀၂၁

ယနေ့အထိ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး/ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဒုတိယရှေ့နေချုပ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ

မှတ်ချက်

မှ

အထိ

၁။ ဦးဘမော်

၁၉၇၂

၁၉၇၄

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၂။ ဦးကျော်ဝင်း

၂၇-၉-၈၈

၁၁-၄-၈၉

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၃။ ဦးခင်မောင်အေး

၁၁-၄-၈၉

၁-၂-၂၀၀၃

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၄။ ဒေါက်တာထွန်းရှင်

၂-၂-၂၀၀၃

၃၀-၃-၂၀၁၁

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၅။ ဦးဟန်ရှိန်

၂-၂-၂၀၀၃

၁၈-၆-၂၀၀၆

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၆။ ဦးမြင့်နိုင်

၂-၂-၂၀၀၃

၁၁-၃-၂၀၁၀

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၇။ ဦးထွန်းထွန်းဦး

၁၁-၈-၂၀၀၆

၃၀-၃-၂၀၁၆

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၈။ ဦးဝင်းမြင့်

၁၂-၅-၂၀၀၆

၂-၂-၂၀၂၁

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၉။ ဦးစန်းလွင်

၄-၃-၂၀၂၁

၃၀-၈-၂၀၂၁

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၁၀။ ဦးစန်းလွင်

၃၁-၈-၂၀၂၁

၁၃-၁၀-၂၀၂၂

ဒုတိယဝန်ကြီး/ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၁၁။ ဒေါက်တာထိန်လင်းဦး

၄-၈-၂၀၂၃

ယနေ့ထိ

ဒုတိယဝန်ကြီး/ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောရှေ့နေချုပ်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ

မှတ်ချက်

မှ

အထိ

၁။ ဦးမောင်မောင်ကြည်

၁၉-၃-၁၉၇၂

၁၉၇၅

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂။ ဦးမျိုးထွန်းလင်း

၁၉-၁၂-၁၉၇၅

၂၈-၂-၁၉၈၉

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၃။ ဦးသောင်းညွန့်

၂၅-၅-၁၉၈၉

၁၂-၉-၁၉၉၂

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၄။ ဦးကျော်အေး

၁၄-၉-၁၉၉၂

၁၇-၁၂-၁၉၉၈

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၅။ ဒေါက်တာထွန်းရှင်

၂၂-၂-၁၉၉၉

၁-၂-၂၀၀၃

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၆။ ဦးမြညိမ်း

၂၉-၅-၂၀၀၃

၁၉-၆-၂၀၀၆

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၇။ ဦးတင်မြင့်

၂၂-၉-၂၀၀၆

၂၂-၆-၀၉

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၈။ ဦးဟန်ညွှန့်

၂၃-၆-၂၀၀၉

၁၈-၁-၂၀၁၀

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (တာဝန်)

၉။ ဒေါ်ကျင်စန်း

၁၈-၁-၂၀၁၀

၁၀-၃-၂၀၁၀

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (တာဝန်)

၁၀။ ဦးမြင့်ဝင်း

၁၀-၃-၂၀၁၀

၃-၇-၂၀၁၂

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (တာဝန်)

၁၁။ ဦးကျော်ဆန်း

၄-၇-၂၀၁၂

၂၉-၃-၂၀၁၆

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၂။ ဒေါ်နုနုယဉ်

၂၉-၃-၂၀၁၆

၅-၁၂-၂၀၁၉

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ တာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၃။ ဒေါက်တာသီတာဦး

၆-၁၂-၂၀၁၉

၁-၂-၂၀၂၁

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ တာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်