စီမံရေးရာဦးစီးဌာန

စီမံရေးရာဦးစီးဌာနကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၆၈ အရ အောက်ပါ ဌာနခွဲများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည် –

 (က) ၀န်ထမ်းရေးရာနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

 (ခ) ဘတ်ဂျက်၊ ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

 (ဂ) ထောက်ပံ့နှင့်အဆောက်အဦဌာနခွဲ

 (ဃ) လေ့ကျင့်နှင့် သုတေသနဌာနခွဲ

 (င) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ

၀န်ထမ်းရေးရာနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

(က)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများ အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်း၊ အတည်ပြုခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်း၊ခွင့်ပေးခြင်း၊ အငြိမ်းစားပေးခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)    ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(ဂ)    ကျွမ်းကျင်သူများ ခန့်ထားခြင်း၊

(ဃ) ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန် ထောက်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဆု ချီးမြှင့်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အင်အားစာရင်းချုပ်ကို ပြုစုခြင်း၊

(စ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ နှင့် ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိစ္စရပ်များ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ဝန်ထမ်းအင်အား ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(ဇ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊ အမှုထမ်းဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း၊ အကဲဖြတ်မှတ်တမ်း နှင့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ဈ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဌာနအသီးသီး၏ ရုံးလုပ်ငန်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ပုံမှန် စစ်ဆေးစေခြင်း၊

(ည)   တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများကို ပုံမှန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အခါအားလျော်စွာ အထူးစစ်ဆေးခြင်း၊ ရှောင်တခင်စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဋ)   စာရင်းရုံးက စစ်ဆေးပြီး ပေးပို့သည့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မှုကို စိစစ်ခြင်း၊

(ဌ)   ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဌာနတွင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဍ) ဥပဒေရုံးများ၏ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းအရ ပေါ်ပေါက်သည့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်ကို ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဎ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ အမှုတွဲခန်းများကို စနစ်တကျ စီမံထားရှိစေခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဏ)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ လုံခြုံရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

 (တ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် လူမှုရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဘတ်ဂျက်၊ ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

(က)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ခရိုင်ဥပဒေရုံး၊ မြို့နယ် ဥပဒေရုံးများ၏  အသုံးစရိတ်အတွက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းပြုစုရေးဆွဲခြင်းနှင့် အချိန်မီ တင်ပြ တောင်းခံခြင်း၊

(ခ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ခရိုင်ဥပဒေရုံးနှင့် မြို့နယ် ဥပဒေရုံးများသို့ ရန်ပုံငွေများ ခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊

(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ခွဲဝေရရှိသော ဘဏ္ဍာငွေများအား စနစ်တကျသုံးစွဲရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)  ခွဲဝေချထားပေးသည့် အသုံးစရိတ်များကို ဦးစီးဌာန အခြေခံစာရင်းပြုဌာနများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနည်းလမ်း ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိ နှင့် လချုပ်ငွေစာရင်း အချိန်မီပေးပို့ခြင်း ရှိ မရှိ တို့ကို စိစစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးအတွက် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ် လွှဲပြောင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပိုလျှံငွေများကို ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)    မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေဘေး ချေးငွေများနှင့် မိုးတွင်းရိက္ခာချေးငွေများကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုခြင်း၊

ထောက်ပံ့နှင့်အဆောက်အဦဌာနခွဲ

(က)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရန် မြေနေရာရှာဖွေခြင်း၊ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ငှားရမ်းခြင်းတို့ကို ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ဥပဒေရုံး များအတွက် ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးခြင်း၊

(ဂ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ဥပဒေရုံးများတွင် အသုံးပြုရန် မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ဃ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် မော်တော်ယာဉ် ကြို၊ ပို့ လုပ်ငန်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ရုံးပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

လေ့ကျင့်နှင့် သုတေသနဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

(က)   ရွေးချယ်ခန့်ထားပြီးသော အစမ်းခန့် ဥပဒေအရာရှိအသစ်နှင့် ဝန်ထမ်းအသစ်များအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်သို့ သင်တန်း တက်ရောက်ရန် စေလွှတ်ခြင်း၊

(ခ)    ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို အရည်အချင်းတိုးမြှင့်စေရန် သင်တန်းနှင့်  မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဂ)   ပြည်တွင်း ပြည်ပသင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အစည်းအဝေးများသို့ ဥပဒေအရာရှိနှင့် ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်နိုင်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)   သင်တန်းတွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်က ပို့ချနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် ပို့ချချက်အကျဉ်း ပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်သူများ ခန့်ထားနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(ဆ) နှစ်အလိုက်ဥပဒေစာအုပ်၊ နည်းဥပဒေစာအုပ်၊ ဘာသာပြန်ဥပဒေစာအုပ်၊ ဥပဒေလက်စွဲ၊ ဥပဒေရည်ညွှန်းစာစောင်၊ ဥပဒေပညာဂျာနယ်နှင့် အခြားဥပဒေ စာအုပ် စာတမ်းများ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း၊

(ဇ)    ဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသန စာတမ်းများ ပြုစုခြင်း၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်များကို လေ့လာပြီး မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာ သုတေသနစာတွဲများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ)    ဥပဒေပညာဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ည)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကို စီမံကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဋ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ အစီရင်ခံစာ၊ မှတ်တမ်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

(က)    e-Government စီမံကိန်းများဖြစ်သော GPMS (Government Personal System) နှင့် EDMS (Electronic Document Management System)တို့ကိုအသုံးပြု၍ ၀န်ကြီးဌာန အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)   သီးသန့်​ရေးဆွဲထားသော    Employee Bio Database Management Software ကိုအသုံးပြု၍ ဥပဒေအရာရှိများ/ စီမံအရာရှိများ၏ ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖြည့်သွင်းခြင်း၊

(ဂ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website (www.oag.gov.mm)တွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၌ လတ်တလောဆောင်ရွက်ချက် အကြောင်းအရာများ၊ အစည်းအဝေး အခမ်းအနားကျင်းပသည့် သတင်း video များ လွှင့်တင်ခြင်း၊

(ဃ)     ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတွင်း network ဆိုင်ရာအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(င)    ရုံးကိုယ်စားပြု e-mail ဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော မြန်မာဥပဒေ သတင်းအချက်အလက်စနစ် အောင်မြင်စွာ လည်ပတ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်များပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း၊

(ဆ)   သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာစနစ်ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများခေတ်မီတိုးတက်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နိုင်ငံတော်ကချမှတ်သည့် မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကာလတို၊ ကာလရှည် စီမံကိန်းရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် သင်တန်းပို့ချခြင်း၊

(ည)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာကိစ္စရပ်များကိုထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊