ဥပဒေမူကြမ်းစိစစ်ရေးဦးစီးဌာန

၁။ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ဥပဒေမူကြမ်းစိစစ်ရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ပါဌာနခွဲ (၄)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်-

(က) ဥပဒေမူကြမ်းများစိစစ်ရေးဌာနခွဲ
(ခ) နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ် ထုံးလုပ်နည်းများ စိစစ်ရေးဌာနခွဲ
(ဂ) ဥပဒေဘာသာပြန်ဌာနခွဲ
(ဃ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ

၂။ ဥပဒေမူကြမ်းများစိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ တို့က ပေးပို့သော ဥပဒေ(မူကြမ်း)များကို စိစစ်အကြံပြုပြန်ကြားခြင်း၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများက ကျင်းပပြုလုပ်သော ဥပဒေ(မူကြမ်း)ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးများ၊ ဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် သက်ဆိုင်သည့် Workshop နှင့် Seminar များ တက်ရောက်ခြင်း၊
(ဂ) လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီအနေဖြင့် ဖိတ်ကြားလျှင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း၊
(ဃ) လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အထောက်အကူအပေးခြင်း၊
(င) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၅ သို့မဟုတ် ၁၀၆ အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဥပဒေ ကြမ်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုမီ အကြံပြုချက် တောင်းခံသည့်အခါ ဥပဒေ ရေးရာအကြံပြုချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်ပေးပို့ခြင်း၊
(စ) ဥပဒေမူကြမ်းများ စိစစ်အကြံပြုရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းများတွင် ဥပဒေများ စိစစ်မှုဘာသာရပ်ကို ပို့ချပေးခြင်း၊
(ဆ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများတွင် ဥပဒေဘာသာရပ်များ ပို့ချပေးခြင်း၊
(ဇ) ပြင်ပနိုင်ငံများမှ ပညာရှင်များပို့ချသည့် ဥပဒေရေးဆွဲရေးသင်တန်းများ၊ အခြားသာဘာရပ် ဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ Workshop နှင့် Seminar များသို့ တက်ရောက် ခြင်း၊
(ဈ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်သည့် မူဝါဒနှင့် မဟာ ဗျူဟာများသည် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်ပေးရန် အကြံပြုချက် တောင်း ခံသည့်အခါ စိစစ်အကြံပြုခြင်း၊
(ည) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများသို့ အကြံပြုချက် တောင်းခံသည့် ဥပဒေ(မူကြမ်း) များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထူးခြားသည့်အခြေအနေရှိသည့် အခါ လမ်းညွှန်အကြံပြုပေးရန် ဥပဒေရးရောဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်းအပေါ် စိစစ် အကြံပြုခြင်း၊
(ဋ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယရှေ့နေချုပ် နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့က ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

၃။ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ် ထုံးလုပ်နည်းများစိစစ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ပေးပို့သည့် နည်းဥပဒေများ၊ စည်း မျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (မူကြမ်း) အား စိစစ်အကြံပြုပြန်ကြားခြင်း၊
(ခ) နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒအရ အခါအားလျော်စွာ ဖွဲ့စည်းသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သဘောထားမှတ်ချက်များကို စိစစ်အကြံပြု ပြန်ကြားပေးခြင်း၊
(ဂ) နည်းဥပဒေများ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီများတွင် ဥပဒေအရာရှိများသည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေသောကြောင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ နည်းဥပဒေများ(မူကြမ်း)ရေးဆွဲသည့် အစည်းအဝေးများ၊ Workshop နှင့် Seminar များသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊
(ဃ) လွှတ်တော်၏ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊
(င) ပြင်ပနိုင်ငံများမှ ပညာရှင်များပို့ချသည့် ဥပဒေရေးဆွဲရေးသင်တန်းများ၊ အခြားဘာသာရပ် ဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ Workshop နှင့် Seminar များသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊
(စ) ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ၊ ကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးများ၊ Workshop နှင့် Seminar များသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊
(ဆ) လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ် များ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အထောက်အကူပေးခြင်း၊
(ဇ) ဥပဒေမူကြမ်းများ စိစစ်အကြံပြုရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်းများတွင် တစ်ဆင့်ခံ ဥပဒေများထုတ်ပြန်ရန် စိစစ်မှုဘာသာရပ်ကို ပို့ချပေးခြင်း၊
(ဈ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများက ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများတွင် တစ်ဆင့်ခံဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ရန် စိစစ်ခြင်းဘာသာရပ်များ ပို့ချပေးခြင်း၊
(ည) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့က ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်း ဆောင်ခြင်း။

၄။ ဥပဒေဘာသာပြန်ဌာနခွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းသော တည်ဆဲဥပဒေများကို မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခြင်း၊
(ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုထားသော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ ဥပဒေဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများ မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိကို စိစစ်ရန် ပေးပို့သည့်အခါ စိစစ်ပြန်ကြားခြင်း၊
(ဂ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာဘာသာ မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သို့ လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့လည်းကောင်း ဘာသာပြန်ဆို ထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဒေသ ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့်ဖြစ်စေ ချုပ်ဆိုမည့် သဘောတူစာချုပ်များ၏ ဥပဒေ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများအား မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရန် ပေးပို့သည့်အခါ စိစစ် ပြန် ကြားခြင်း၊
(ဃ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာ တည်သော အမိန့်၊ ကြေညာချက်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ် ထုံးလုပ်နည်းများကို ဘာသာပြန်ဆိုပေးရန် လိုအပ်ပါက မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ် ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပေးခြင်း၊
(င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံ လာရောက်တွေ့ဆုံ သည့် သတင်းစဉ်များနှင့် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ် (Activities)များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Website တွင် လွှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊
(စ) နှစ်စဉ်ပြဋ္ဌာန်းသော ဥပဒေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပြီး ပြန်ဆိုခဲ့သည့် ဥပဒေများအား စုစည်း၍ Myanmar Laws စာအုပ်များ နှစ်စဉ် ထုတ်ဝေနိုင်ရေးအတွက် နှစ်အလိုက်ပြုစုပေးခြင်း၊
(ဆ) ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ဖွင့်လှစ်သည့် ဥပဒေအရာရှိအဆင့် – ၄ (အစမ်းခန့်) များ လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း၊ မွမ်းမံသင်တန်းနှင့် Legal English သင်တန်းများတွင် Legal English ဘာသာရပ်ပို့ချခြင်း၊
(ဇ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယရှေ့နေချုပ် နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့က ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

၅။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေ အကြံဉာဏ်တောင်းခံပါက စိစစ်အကြံပြုခြင်း၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးများတွင် ဥပဒေရေးရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထူးခြားသောအခြေအနေ တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) လွှတ်တော်များတွင် တင်သွင်းသောအဆို သို့မဟုတ် မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေကြား နိုင်ရန် ပြုစုခြင်း၊
(ဃ) အခြားသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဖြေဆိုရမည့်ကိစ္စရပ်များ ဖြေကြားနိုင်ရန် ပြုစုခြင်း၊
(င) အဆိုနှင့်မေးခွန်းများ ဖြေကြားရာ၌ ကတိကဝတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများက လမ်းညွှန်မှုတောင်းခံလာသောကိစ္စရပ် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်ချက် သို့မဟုတ် ဥပဒေအကြံပြုချက်ပေးနိုင်ရန် ပြုစုခြင်း၊
(ဆ) နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်စား တင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် အမှုလိုက်ဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ စိစစ်ကြားနာရာတွင် ရုံးသဟာယအဖြစ် ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ဈ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယရှေ့နေချုပ် နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့က ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။