ဆက်သွယ်ရန်

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ် ၂၅ ၊ နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

တယ်လီဖုန်း     – ၉၅ – ၀၆၇ – ၄၀၄၀၅၄
ဖက်စ်            – ၉၅ – ၀၆၇ – ၄၀၄၁၀၆
အီးမေးလ်       – ago.h.o@mptmail.net.mm
website         – www.mola.gov.mm