ပညာတော်သင်ဆု

scholar

FULBRIGHT U.S.-ASEAN VISITING SCHOLAR PROGRAM သင်တန်းခေါ်ယူခြင်း

https://mm.usembassy.gov/education-culture/scholarship-programs/
Read More
scholar

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) မှ Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme သင်တန်းခေါ်ယူခြင်း

Read More
scholar

British Embassy မှ ကမ်းလှမ်းလာသည့် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း (Chevening Scholoarship) အကြောင်းကြားခြင်း

Read More
scholar

ITP:313a Intellectual Property for Least Developed Countries 2019

ITP:313a Intellectual Property for Least Developed Countries 2019
Read More
scholar

ITP:313c Intellectual Property for Least Developed Countries 2018 Copyright for Development

ITP:313c Intellectual Property for Least Developed Countries 2018 Copyright for Development  
Read More
scholar

Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC)

Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Civilian Training Programme 2018-2019 Download Link: lndian Technical & Economic Cooperation (ITEC)
Read More
1 9 10 11