ဘာသာပြန်စာအုပ်အမှတ် (၁၃)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်မှ ဘာသာပြန်စာအုပ်အမှတ် (၁၃) တွင် မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများ အက်ဥပဒေ (The Myanmar Laws Act )၊ မှတ်တမ်းများဖျက်ဆီးခြင်း အက်ဥပဒေ( The Destruction of Records Act)၊ အစိုးရမြေ ချထားရေး အက်ဥပဒေ(The State Grants Act)၊ ပေါက်ကွဲစေတက်သောဝတ္ထုပစ္စည်းများအက်ဥပဒေ (The Explosive Substances Act)၊ မတရားအသင်းအဖွဲ့များအက်ဥပဒေ (The Unlawful Associations)၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စာရင်းစာအုပ်များ သက်သေခံအက်ဥပဒေ (The Bankers’ Books Evidence Act) တို့ကို      ထည့်သွင်း ၍ ၂၀၂၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။

စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၆၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နည်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။