ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအက်ဥပဒေ (THE TRUSTS ACT)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မတီမှ ဘာသာပြန်စာအုပ်အမှတ် (၁၂) ယုံမှတ်အပ်နှံမှုအက်ဥပဒေ (THE TRUSTS ACT) စာအုပ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါ သည်။

စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၈၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။