နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အမိန့်များ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သောအမိန့်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်း များမှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်တို့ကို စုစည်း၍ ဥပဒေရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အမိန့်များစာအုပ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါ သည်။

စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ ၇၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။