• ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန
  • Ministry of Legal Affairs
  • www.mola.gov.mm