စာအုပ်ဆိုင်တွင် ရရှိနိုင်သည့် စာအုပ်များ

Post Image

ဥပဒေပညာဗဟုသုတမှတ်စုများ (ရာဇသတ်ကြီး၊ အတွဲ-၂)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ  ဥပဒေပညာဗဟုသုတမှတ်စုများ (ရာဇသတ်ကြီး၊ အတွဲ-၂) စာအုပ်ကို ရာဇသတ်ကြီး ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ မှတ်စုများအဖြစ် ထုတ်နုတ်၍ ဥပဒေပညာစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်စေရန် ပြုစုထုတ်ဝေထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေထားပါသည်။...
Read More
Post Image

ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၂) စာအုပ်

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ထုတ်ဝေသည့် ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၂) စာအုပ်တွင် ပြည်တွင်းဥပဒေများအပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်  မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့် ရေးသားထားကြသည့် ဥပဒေပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ ဆောင်ပါး ၁၁...
Read More
Post Image

ဘာသာပြန်စာအုပ်အမှတ် (၁၃)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်မှ ဘာသာပြန်စာအုပ်အမှတ် (၁၃) တွင် မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများ အက်ဥပဒေ (The Myanmar Laws Act )၊ မှတ်တမ်းများဖျက်ဆီးခြင်း အက်ဥပဒေ( The Destruction of Records Act)၊ အစိုးရမြေ...
Read More
Post Image

ဥပဒေပညာဗဟုသုတမှတ်စုများ (ရာဇသတ်ကြီး၊ အတွဲ-၁) စာအုပ်

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ  ဥပဒေပညာဗဟုသုတမှတ်စုများ (ရာဇသတ်ကြီး၊ အတွဲ-၁) စာအုပ်ကို ရာဇသတ်ကြီး ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ မှတ်စုများအဖြစ် ထုတ်နုတ်၍ ဥပဒေပညာစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်စေရန် ပြုစုထုတ်ဝေထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေထားပါသည်။...
Read More
Post Image

ဥပဒေပညာဗဟုသုတမှတ်စုများ (ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ) စာအုပ်

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ  ဥပဒေပညာဗဟုသုတမှတ်စုများ (ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ) စာအုပ်ကို ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ မှတ်စုများအဖြစ် ထုတ်နုတ်၍ ဥပဒေပညာစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်စေရန် ပြုစု ထုတ်ဝေထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေထားပါသည်။...
Read More
Post Image

ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၁)

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီမှ ဥပဒေပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၁) စာအုပ်ထုတ်ဝေရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဥပဒေပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တစ်ရပ်ဖြစ်စေရန်နှင့် ဥပဒေပညာစိတ်ဝင်စားသူများ လွယ်ကူစွာလေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြုစု၍ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်တန်ဖိုးမှာ...
Read More
1 2 3 5